Over ons | Vacatures bij WO=MEN

terug

Nederlandse kandidaat Verenigde Naties BUPO Comité

Inleiding
Mensenrechten vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open en vrije samenlevingen overal ter wereld. Zonder de bevordering en bescherming van deze rechten kan er geen sprake zijn van democratie en een rechtsstaat. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een rijke traditie als het gaat om onze inzet voor mensenrechten in binnen- en buitenland. Internationaal is het Koninkrijk een aanjager voor de bescherming van vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid, vrijheid van religie en levensovertuiging, gelijke rechten voor vrouwen, mensenrechtenverdedigers en LHBTI’s en gelijke rechten voor vrouwen, en de bevordering van de internationale rechtsorde. In het kader van deze inzet is besloten een Nederlandse kandidaat voor te dragen die, indien verkozen, zitting neemt het Comité voor de rechten van de mens (BUPO Comité).

Algemeen
Het BUPO Comité, dat is opgericht bij het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (het Verdrag), ziet toe op de naleving van het Verdrag door verdragspartijen. Het BUPO Comité bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen van onberispelijk gedrag en erkende bekwaamheid op het terrein van de rechten van de mens.

Verantwoordelijkheden
Het BUPO Comité houdt drie sessies per jaar van drie tot vier weken per keer. De sessies vinden normaal gesproken plaats in maart in New York en in juli en oktober in Genève. Voorafgaand aan de sessies zijn er bijeenkomsten van ingestelde werkgroepen van het BUPO Comité. Van de leden van het BUPO Comité wordt verwacht dat zij de gehele duur deelnemen aan alle drie de jaarlijkse sessies, en op roulatiebasis aan de werkgroep bijeenkomsten voorafgaand aan de sessie.

Verdragspartijen zijn verplicht periodiek te rapporteren over de implementatie van het Verdrag aan het BUPO Comité. Het mandaat van het BUPO Comité omvat o.a.: (1) het beoordelen van rapportages en het doen van aanbevelingen aan de desbetreffende verdragspartij, (2) het bezoeken van verdragspartijen, (3) het ontvangen en beoordelen van individuele klachten over vermeende schending van de rechten toegekend onder het Verdrag, (4) het onderzoeken en beoordelen van interstatelijke klachten (5) het doen van algemene aanbevelingen en voorstellen aan alle verdragspartijen over de interpretatie/naleving van bepaalde artikelen en/of thema’s van het Verdrag. Van alle leden van het BUPO Comité wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle aspecten van het werk van het Comité.

Tijdens de sessies is de werkdruk voor de leden van het BUPO Comité hoog. Naast de formele bijeenkomsten van het BUPO Comité, vinden er eveneens informele bijeenkomsten plaats met betrekking tot de beoordeling van de rapportage van verdragspartijen. Tijdens de formele bijeenkomsten vindt simultane vertaling plaats in de twee werktalen van het BUPO Comité zijnde Engels en Frans. Van leden van het BUPO Comité wordt verwacht dat zij voorafgaand aan een sessie veel analytisch en voorbereidend werk hebben gedaan.

De leden van het BUPO Comité vervullen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Ze ontvangen wel een dagelijkse onkostenvergoeding om de kosten van accommodatie, maaltijden, lokaal vervoer en andere incidentele kosten te dekken voor reizen die verband houden met de werkzaamheden van het BUPO Comité: zie https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB%20Handbook_EN.pdf voor meer informatie.

Kwalificaties
De gezochte kandidaat:
  • Heeft de Nederlandse nationaliteit
  • Is van onberispelijk gedrag, van hoog zedelijk aanzien, onpartijdig en onafhankelijk, en beschikt over erkende expertise ten aanzien van de rechten van de mens;
  • Heeft een relevante juridische universitaire opleiding afgerond en is bij voorkeur gepromoveerd op het terrein van de mensenrechten;
  • Heeft tenminste 15 jaar relevante werkervaring, waaronder werkervaring in een internationale setting en beschikt over interculturele sensitiviteit;
  • Spreekt en schrijft vloeiend Engels en bij voorkeur ook Frans, de werktalen van het Comité. Beheersing van een van de andere officiële talen van de Verenigde Naties (Spaans, Arabisch, Russisch en Chinees) strekt tot de aanbeveling.
Procedure
Voor werving en selectie van een geschikte kandidaat is een selectiecommissie opgericht bestaande uit medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Gekwalificeerde kandidaten kunnen hun motivatiebrief, C.V. en eventuele publicatielijst uiterlijk zondag 27 oktober 2019 om 23:59 CET per e-mail sturen aan: dmm-kandidaturen@minbuza.nl. Gelieve als onderwerp op te nemen: vertrouwelijk – vacature BUPO Comité. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Ms. Hind Ribeiro-Bidaoui +31 (0) 70 – 348 66 23 of dmm-kandidaturen@minbuza.nl. Een beperkt aantal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Verkiezingsprocedure
In juni 2020 zullen er in New York verkiezingen plaatsvinden voor 9 vacant komende posities in het BUPO Comité voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2024. De geselecteerde kandidaat wordt niet automatisch lid van het BUPO Comité, maar zal namens het Koninkrijk der Nederlanden deelnemen aan deze internationaal uiterst competitieve-verkiezing tijdens de vergadering van verdragspartijen bij het Verdrag. In de aanloop naar deze verkiezingen zal de geselecteerde kandidaat worden ondersteund en begeleid door een campagneteam, bestaande uit medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal tevens een internationale campagne coördineren ten behoeve van de kandidaat met het oog op het verkrijgen van voldoende internationale steun om verkozen
te worden. Ten behoeve van de campagne en op kosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt van de geselecteerde kandidaat de bereidheid verwacht een aantal reizen te maken naar New York, Genevé alsmede het bezoeken van relevante internationale bijeenkomsten. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat de geselecteerde kandidaat wordt verkozen.

Indien de geselecteerde kandidaat verkozen wordt heeft deze zitting in het BUPO Comité op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak voor de duur van vier jaar van 1 januari 2021 tot 31 december 2024 met de mogelijkheid om eenmalig voorgedragen te worden voor herverkiezing voor hetzelfde Comité; bij herverkiezing is de maximale zittingsduur acht (8) jaar.

solliciteren
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.