Over ons | Vacatures bij WO=MEN

terug

Nederlandse kandidaat CEDAW-Comité Verenigde Naties

Inleiding 
Mensenrechten, waaronder vrouwenrechten, vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling en staan aan de basis van open en vrije samenlevingen overal ter wereld. Zonder de bevordering en bescherming van deze rechten kan er geen sprake zijn van democratie en een rechtsstaat. Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een rijke traditie als het gaat om onze inzet voor mensenrechten in binnen- en buitenland. Internationaal is het Koninkrijk een aanjager voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers, LHBTI personen en gelijke rechten voor vrouwen en mannen. In het kader van deze inzet is besloten een Nederlandse kandidaat voor te dragen die, indien verkozen, zitting neemt in het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen. 

Algemeen
Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen van de Verenigde Naties (CEDAW-Comité), dat is opgericht bij het op 18 december 1979 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (het Verdrag), ziet toe op de naleving van het Verdrag door Verdragspartijen, waakt over de vooruitgang die is geboekt en bevordert de naleving van het Verdrag. Het CEDAW-Comité bestaat uit 23 onafhankelijke deskundigen van hoog aanzien van, onberispelijk gedrag en erkende bekwaamheid op de terreinen die door het Verdrag worden bestreken. 

Verantwoordelijkheden 
Het Comité houdt drie sessies per jaar van drie tot vier weken per keer, evenals bijeenkomsten van één week na elke sessie. De sessies vinden normaal gesproken plaats in februari/maart, juli en oktober/november in Geneve, Zwitserland. Van de leden van het comité wordt verwacht dat zij de hele duur deelnemen aan alle drie de jaarlijkse sessies, en op roulatiebasis aan de bijeenkomsten na afloop van de sessie. 
Verdragspartijen zijn verplicht te rapporteren over de implementatie van het Verdrag aan het Comité. Het mandaat van het Comité omvat o.a.: (1) het beoordelen van rapportages en het doen van aanbevelingen aan desbetreffende verdragspartij, (2) het bezoeken van verdragspartijen, (3) het ontvangen en beoordelen van individuele klachten over vermeende schending van de rechten toegekend onder het Verdrag, (4) het onderzoeken van grove en/of systematische schendingen van het Verdrag, (5) het doen van algemene aanbevelingen en voorstellen aan alle verdragspartijen over de interpretatie/naleving van bepaalde artikelen en/of thema’s van het Verdrag. Van alle leden van het Comité wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle aspecten van het werk van het Comité. 
Tijdens de sessies is de werkdruk voor de leden van het Comité hoog. Naast de formele bijeenkomsten van het Comité, vinden er eveneens informele bijeenkomsten plaats met betrekking tot de beoordeling van de rapportage van verdragspartijen. Tijdens de formele bijeenkomsten vindt gelijktijdige interpretatie plaats in de twee werktalen van het Comité zijnde Engels en Frans. Van leden van het Comité wordt verwacht dat zij voorafgaand aan een sessie veel analytisch en voorbereidend werk doen. 
De leden van het Comité vervullen hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Ze ontvangen wel een dagelijkse onkostenvergoeding om de kosten van accommodatie, maaltijden, lokaal vervoer en andere incidentele kosten te dekken voor de duur van de sessies in Genève.
Meer informatie is te vinden:
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB%20Handbook_EN.pdf 

Kwalificaties 
De gezochte kandidaat: 
  • Heeft de Nederlandse nationaliteit, 
  • Is van onberispelijk gedrag, van hoog aanzien, onpartijdig en onafhankelijk, en beschikt over erkende expertise op een of meerdere terreinen die door het Verdrag bestreken worden, waaronder tenminste kennis en expertise ten aanzien van mensenrechten en/of gendergelijkheid; 
  • Heeft een relevante universitaire opleiding afgerond en is bij voorkeur gepromoveerd; 
  • Heeft tenminste 15 jaar relevante werkervaring, waaronder werkervaring in een internationale setting en beschikt over interculturele sensitiviteit; 
  • Spreekt en schrijft vloeiend Engels en bij voorkeur ook Frans, de werktalen van het Comité. Beheersing van een van de andere officiële talen van de Verenigde Naties (Spaans, Arabisch, Russisch en Chinees) strekt tot de aanbeveling. 

Procedure 
Voor werving en selectie van een geschikte kandidaat is een selectiecommissie opgericht bestaande uit medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Gekwalificeerde kandidaten kunnen hun motivatiebrief, C.V. en eventuele publicatielijst uiterlijk zondag 27 oktober 2019 om 23:59 CET per e-mail sturen aan: dmm-kandidaturen@minbuza.nl Gelieve als onderwerp op te nemen: vertrouwelijk – vacature CEDAW Comité. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Ms. Hind Ribeiro-Bidaoui +31 (0) 70 – 348 66 23 of dmm-kandidaturen@minbuza.nl. Een beperkt aantal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. 

Verkiezingsprocedure 
In juni 2020 zullen er in New York verkiezingen plaatsvinden voor 12 vacant komende posities in het CEDAW Comité voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2024. De geselecteerde kandidaat wordt niet automatisch lid van het CEDAW Comité, maar zal namens het Koninkrijk der Nederlanden deelnemen aan deze internationaal uiterst competitieve-verkiezing tijdens de vergadering van verdragspartijen bij het Verdrag. In de aanloop naar deze verkiezingen zal de geselecteerde kandidaat worden ondersteund en begeleid door een campagneteam, bestaande uit medewerkers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal tevens een internationale campagne coördineren ten behoeve van de kandidaat met het oog op het verkrijgen van voldoende internationale steun om verkozen te worden. Ten behoeve van de campagne en op kosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt van de geselecteerde kandidaat de bereidheid verwacht een aantal reizen te maken naar New York, Genevé alsmede het bezoeken van relevante internationale bijeenkomsten. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat de geselecteerde kandidaat wordt verkozen. 
 
Indien de geselecteerde kandidaat verkozen wordt neemt deze zitting in het CEDAW Comité op persoonlijke titel zonder last of ruggespraak voor de duur van vier jaar van 1 januari 2021 tot 31 december 2024 met de mogelijkheid om eenmalig voorgedragen te worden voor herverkiezing voor hetzelfde Comité; bij herverkiezing is de maximale zittingsduur acht (8) jaar.
solliciteren
Delen:
Kennisbank

In de Kennisbank vind je meer informatie over wereldwijde gendergelijkheid, respect voor vrouwenrechten en alle thema’s waar WO=MEN zich voor inzet.